Podstawowe założenia ubezpieczenia należności krajowych
(informacje ogólne)

Ubezpieczenie dotyczy należności od podmiotów gospodarczych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce. W ramach umowy ubezpieczenia należności krajowych nie jest obejmowana ochroną sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

 • Ubezpieczeniem objęte są należności z tytułu sprzedaży z odroczonym terminem płatności od kontrahentów objętych ochroną ubezpieczeniową tzn. tych, dla których określono limit ubezpieczeniowy,
 • Ubezpieczeniem objęte są należności z tytułu sprzedaży z terminem płatności nie dłuższym niż określony w umowie ubezpieczenia, o ile dostawa została zaakceptowana przez kontrahenta w sposób przyjęty w stosunkach między sprzedającym a kupującym,
 • Ubezpieczeniem obejmowana jest sprzedaż realizowana (faktury wystawiane) w okresie obowiązywania limitu ubezpieczeniowego dla danego kontrahenta. Limit ubezpieczeniowy dla danego kontrahenta wygasa automatycznie w dniu zakończenia okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia,
 • Należności obejmowane są ochroną do wysokości limitu ubezpieczeniowego, przy czym jeżeli w danym momencie należność od kontrahenta jest wyższa niż limit ubezpieczeniowy, „nadwyżka” zostaje objęta ochroną w miarę jak poprzednie należności są regulowane – zasada limitu ubezpieczeniowego odnawialnego. Ubezpieczający stosuje zasadę, że wszelkie płatności realizowane przez kontrahentów zaliczane są na faktury najdawniej wymagalne,
 • Warunkiem jest pisemne potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży np. przez zawarcie pisemnej umowy sprzedaży lub pisemne zamówienie kontrahenta potwierdzone następnie przez Ubezpieczającego np. realizacją wysyłki i wystawieniem faktury,
 • Ubezpieczeniem objęta jest należność brutto (z VAT-em).
 • Nie są objęte ochroną:
  • Odsetki i inne należności uboczne,
  • Należności z tytułu sprzedaży do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym,
  • Należności od podmiotów, których upadłości ogłosić nie można (zgodnie z prawem upadłościowym),
  • Należności z tytułu sprzedaży dokonanej po otrzymaniu przez Ubezpieczającego takich informacji, jak zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości kontrahenta, zgłoszenie wniosku o otwarcie postępowania układowego z kontrahentem, zgłoszenie wniosku o otwarcie postępowania likwidacyjnego przedsiębiorstwa kontrahenta.


WYPADEK UBEZPIECZENIOWY

Wypadkiem ubezpieczeniowym jest zaistnienie jednego z poniższych zdarzeń:

 • Prawomocne ogłoszenie upadłości kontrahenta lub oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek kontrahenta oczywiście nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
 • Prawomocne zawarcie układu z kontrahentem, jeżeli należność objęta ubezpieczeniem jest przedmiotem układu,
 • Pozostawanie przez kontrahenta w zwłoce przez 180 dni od ustalonego między stronami terminu zapłaty należności (w tym prolongowanego terminu zapłaty, o ile prolongata nie przekracza 30 dni).


PODSTAWOWE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

Szkoda będąca skutkiem:

 • Ryzyka politycznego np. wojna, rewolucja, zamieszki, wywłaszczenia majątku kontrahenta, decyzji organu administracyjnego uniemożliwiającego transfer płatności albo ograniczającej działalność kontrahenta,
 • Ryzyka katastrofalnego np. powódź, pożar o rozmiarach katastrofalnych, trzęsienie ziemi, działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne, działanie niebezpiecznych substancji chemicznych,
 • Niewypłacalności banku lub osoby pośredniczącej w zapłacie należności,
 • Niewykonania przez Ubezpieczającego umowy z kontrahentem.


ZAKRES KONTRAHENTóW ZGłASZANYCH DO UBEZPIECZENIA

 • Do ubezpieczenia zgłaszani są wszyscy kontrahenci, do których Ubezpieczający realizuje sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
 • Do ubezpieczenia zgłaszany jest też każdy nowy kontrahent, z którym Ubezpieczający rozpoczyna współpracę na warunkach odroczonego terminu płatności.


OKREŚLANIE I DZIAłANIE LIMITU UBEZPIECZENIOWEGO

 • Ubezpieczający wnioskuje o ustalenie indywidualnego limitu ubezpieczeniowego dla kontrahenta przedstawiając wniosek oraz posiadane dokumenty o kontrahencie,
 • Ubezpieczający uczestniczy w pokrywaniu części kosztów oceny i monitorowania wiarygodności kredytowej kontrahentów przez opłacenie ryczałtowo określonej kwoty za wniosek o limit ubezpieczeniowy oraz wnoszenie rocznej opłaty za monitorowanie wiarygodności kontrahentów. Wysokość opłat jest uzależniona od informacji (dokumentów) o kontrahentach, jakie mogą być przekazane za pośrednictwem Ubezpieczającego,
 • Określa się indywidualny limit ubezpieczeniowy dla danego kontrahenta,
 • Indywidualny limit ubezpieczeniowy może być w każdym czasie podwyższony na wniosek Ubezpieczającego i po uzyskaniu pozytywnej decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 • Limit ubezpieczeniowy może być w każdym czasie obniżony lub anulowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Obniżenie lub anulowanie limitu ubezpieczeniowego odnosi się wyłącznie do sprzedaży realizowanej po otrzymaniu przez Ubezpieczającego decyzji Towarzystwa,
 • Limit wygasa automatycznie w dniu, w którym zwłoka kontrahenta w zapłacie należności przekracza 30 dni,
 • Limit zostaje automatycznie przywrócony jeżeli wszystkie zaległości zostaną spłacone najpóźniej w okresie 60 dni od terminu zapłaty,
 • Jeżeli należność zostanie spłacona po upływie 60 dni Ubezpieczający wnioskuje o przywrócenie limitu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe podejmuje decyzję o przywróceniu i wysokości limitu ubezpieczeniowego,
 • Jeżeli limit został anulowany, należności które przewyższały limit ubezpieczeniowy, w momencie skutku anulowania limitu nie mogą być już objęte ochroną.


AUTOMATYCZNY LIMIT UBEZPIECZENIOWY

 • Na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia część kontrahentów może być obejmowana ochroną w ramach automatycznego limitu ubezpieczeniowego,
 • W ramach tego limitu kontrahenci obejmowani są ochroną ubezpieczeniową automatycznie tzn. wyłącznie na podstawie zgłoszenia kontrahenta przez Ubezpieczającego. Muszą być jednak spełnione określone warunki np. brak w posiadaniu Ubezpieczającego negatywnych informacji o wiarygodności kontrahenta: posiadanie przez Ubezpieczającego dokumentów rejestrowych, REGONU oraz opinii ZUS i US kontrahenta; współpraca z kontrahentem przez określony czas, prowadzenie działalności gospodarczej przez kontrahenta przez określony czas,
 • Warunki ochrony w ramach limitu automatycznego mogą różnić się od warunków ochrony dla należności objętych ubezpieczeniem w ramach indywidualnych limitów ubezpieczeniowych (np. wyższy udział własny).


SKłADKA

 • Ubezpieczający co miesiąc z dołu przedstawia wykaz należności będących podstawą naliczania składki (np. suma należności wynikających z wystawionych w danym miesiącu faktur). Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie wykazu należności wystawia rachunek za składkę,
 • Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozpoczyna się od daty powstania należności objętej ubezpieczeniem pod warunkiem terminowego złożenia wykazu należności i terminowej zapłaty składki.


OBOWIĄZKI INFORMACYJNE UBEZPIECZAJĄCEGO

 • Ubezpieczający zobowiązany jest informować Towarzystwo Ubezpieczeniowe o wyszczególnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Należności Krajowych zdarzeniach dotyczących przedsiębiorstwa kontrahenta. Ubezpieczający zobowiązany jest m.in. poinformować Towarzystwo o zwłoce kontrahenta w zapłacie przekraczającej 60 dni (zgłoszenie zagrożenia szkodą).


ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA SZKODY

 • Po upływie 60 dnia zwłoki, jak również w razie zaistnienia określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Należności Krajowych zdarzeń (np. zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości kontrahenta) ubezpieczający informuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe przesyłając zgłoszenie zagrożenia szkodą,
 • Ubezpieczający wstrzymuje dalsze dostawy towaru lub wykonanie usługi oraz podejmuje określone kroki faktyczne w celu zmniejszenia rozmiarów ewentualnej szkody (np. wysyła upomnienia, podejmuje działania w celu realizacji posiadanych zabezpieczeń oraz, gdy tak strony ustalą, podejmuje inne kroki prawne w celu odzyskania należności).


SZKODA

 • Wysokością szkody jest nieuregulowana przez kontrahenta ani niezaspokojona w inny sposób (np. poprzez odebranie towarów) należność objęta ubezpieczeniem,
 • Jeżeli należność Ubezpieczającego od kontrahenta jest przedmiotem sporu, likwidacja szkody zostaje zawieszona do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu.


ODSZKODOWANIE, UDZIAł WłASNY

 • Odszkodowanie równe jest wysokości szkody pomniejszonej o udział własny. Wysokość udziału własnego określona jest indywidualnie w umowie ubezpieczenia.


SUBROGACJA

 • Z chwilą wypłaty odszkodowania na Towarzystwo Ubezpieczeniowe przechodzi wierzytelność w stosunku do kontrahenta do wysokości wypłaconego odszkodowania.


UMOWA UBEZPIECZENIA

 • Umowa zawierana jest na okres 1 roku i może być automatycznie przedłużana, jeżeli nie zostanie wypowiedziana w przewidzianym w umowie terminie,
 • Umowa może zostać wypowiedziana za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.