Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym

 

Podstawowe cechy ubezpieczenia

 • szeroka gama ryzyk,
 • ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia lub składki zgodnie z życzeniem klienta,
 • możliwość zawarcia umowy podstawowej wraz z opcjami dodatkowymi,
 • możliwość podziału pracowników na grupy różniące się wysokością sumy ubezpieczenia,
 • możliwość corocznego aktualizowania sumy ubezpieczenia,
 • możliwość wyboru częstotliwości opłaty składek: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie (zniżki przy płatnościach powyżej 1 miesiąca),
 • koszty ewentualnych badań lekarskich pokrywane są przez zakład ubezpieczeń,
 • zawarcie umowy ubezpieczenia indywidualnego na preferencyjnych zasadach,
 • możliwość dołączenia grupowego funduszu inwestycyjnego (w opisie ubezpieczenia znajdują się wyszczególnione najważniejsze zasady prowadzenia funduszu).
  Dodatkowo dla zakładów pracy, które zdecydują się zawrzeć umowę ubezpieczenia
  w ramach grupowego ubezpieczenia pracowników, niektóre towarzystwa zapewniają obsługę i serwis związany z:
 • doradztwem w zakresie ubezpieczeń grupowych i indywidualnych na życie,
 • regularnymi konsultacjami z klientem w ramach dostosowania ochrony ubezpieczeniowej do jego bieżących potrzeb.

Opis ubezpieczenia

 

Ubezpieczeni
Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci pracownicy zakładu pracy zatrudnieni w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. Dodatkowo w zakresie ochrony można uwzględnić życie:

 • małżonka,
 • rodziców i dzieci.

 

Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia jest podstawą ustalania wysokości świadczeń wypłacanych z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Składka ubezpieczeniowa
Składka obliczana jest w zakładzie ubezpieczeń indywidualnie dla każdego zakładu pracy. Składka składa się z dwóch części: pierwsza związana jest z udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej, natomiast druga – składka inwestycyjna – gromadzona jest w funduszu inwestycyjnym i przeznaczona jest na wypłacanie emerytury.

Wysokość składki związanej z udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej ustala się w zależności od liczby ubezpieczonych, wysokości sumy ubezpieczenia, charakteru działalności zakładu pracy, struktury grupy i zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie informacji zawartych w dokumentach dostarczonych przez ubezpieczającego. Składkę ochronną ubezpieczający opłaca miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie z góry, w terminie do końca okresu, za który została opłacona poprzednia składka.

 

Grupowy fundusz inwestycyjny

Podstawowe cechy funduszu

Fundusz inwestycyjny stanowi dodatkową opcję w zakresie ochrony oferowaną w ramach grupowego ubezpieczenia na życie. Decydując się na przystąpienie do funduszu pracodawca może zapewnić pracownikowi i jego rodzinie znaczącą pomoc finansową poprzez zagwarantowanie dodatkowej emerytury niezależnej od świadczeń socjalnych lub wypłatę środków znajdujących się na indywidualnym koncie ubezpieczonego w przypadku jego śmierci (niezależnie od innych świadczeń wykupionych przez zakład pracy). Konstrukcja umowy regulującej zasady prowadzenia takiego funduszu pozwala pracodawcy zaliczyć w poczet kosztów środki wydatkowane na zasilenie indywidualnych kont pracowników uczestniczących w funduszu.
Grupowy fundusz inwestycyjny tworzony jest ze składek inwestycyjnych, czyli składek opłacanych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie dożycia przez ubezpieczonego wieku emerytalnego. Fundusz ewidencjonowany jest w jednostkach uczestnictwa o jednakowej wartości, na które przeliczane są wpłacane składki inwestycyjne.
Środki funduszu lokowane są zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat przy jednoczesnym zachowaniu płynności środków.

 

Ustalanie i wypłata świadczeń
Świadczenia z tytułu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową wypłaca się osobom uprawnionym zgodnie z umową ubezpieczenia. Osoby uprawnione to ubezpieczony, bądź osoby wskazane przez ubezpieczonego do odbioru świadczenia w razie jego śmierci.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na jeden rok i przedłuża się na następny rok jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o jej nieprzedłużaniu. Umowa ubezpieczenia może być przedłużana wielokrotnie.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego, skierowanego do zakładu ubezpieczeń na odpowiednim formularzu.
Umowa ubezpieczenia jest zawarta od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia.

Czas trwania odpowiedzialności
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki przez ubezpieczającego.

Grupy
Istnieje możliwość zróżnicowania sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup jednego zakładu pracy, przy czym zakres ochrony dla wszystkich grup pozostaje jednakowy. Liczbę grup i sumę ubezpieczenia ustalają strony przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez jeden miesiąc od dnia rozwiązania umowy o pracę pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczonym; w tym okresie ubezpieczony może zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego na preferencyjnych zasadach.

Przystępowanie i występowanie z ubezpieczenia
W trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń może objąć ochroną ubezpieczeniową pracowników wcześniej nie ubezpieczonych.
Ubezpieczający, najpóźniej na 7 dni przed końcem każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy ubezpieczenia, dostarcza zakładowi ubezpieczeń listę osób przystępujących do ubezpieczenia i listę osób występujących z ubezpieczenia.