Gwarancje ubezpieczeniowe
(informacje ogólne)

I. Warunki

Wnioskodawca:

 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie RP;
 • terminowo wywiązuje się ze zobowiązań, w szczególności:
  1. wynikających z umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności – wobec swoich partnerów gospodarczych,
  2. o charakterze publicznoprawnym,
  3. wobec banków i innych instytucji finansowych,
  4. wynikających z umów ubezpieczenia i umów o udzielenie gwarancji.
 • posiada zdolność finansową do spłaty zobowiązania objętego gwarancją wraz z kosztami i odsetkami;
 • ustanawia na własny koszt zaakceptowane przez towarzystwo zabezpieczenia na wypadek realizacji gwarancji;Możliwe jest zawarcie umowy o udzielenie gwarancji w ramach limitu gwarancyjnego, o ile wnioskodawca zamierza składać wnioski o udzielenie gwarancji częściej niż raz na kwartał. Ustalenie limitu jest możliwe jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki:
  1. Spełnione są warunki jak powyżej,
  2. Charakter działalności prowadzonej przez wnioskodawcę wskazuje na potrzebę cyklicznego ubiegania się o krótkoterminowe gwarancje,
  3. Wnioskodawca zobowiąże się do aktualizowania dokumentów i informacji określonych w umowie o limit.

II. Rodzaje udzielanych gwarancji

1. Ze względu na przedmiot:

 • zapłaty długu celnego,
 • kontraktowe, w tym:
  • wadialne (przetargowe),
  • należytego wykonania,
  • zwrotu zaliczki,
  • usunięcia wad i usterek (wykonania napraw gwarancyjnych) w okresie gwarancji i / lub okresie rękojmi,
  • na zabezpieczenie kwot zatrzymanych zgodnie z kontraktem,
  • innych przewidzianych w kontraktach i związanych z ich realizacją;
 • kaucyjne,
 • zapłaty wierzytelności handlowych (należności za zakupione towary i usługi),
 • koncesyjne.

2. Ze względu na częstotliwość zobowiązań zabezpieczonych gwarancją, udzielane gwarancje mogą zabezpieczać:

 • zobowiązania jednorazowe wynikające z jednej umowy lub kontraktu np. gwarancje kontraktowe, zapłaty wierzytelności handlowych (należności) z tytułu jednorazowej transakcji kupna – sprzedaży,
 • zobowiązania cykliczne wynikające z powtarzających się operacji gospodarczych np. gwarancje zapłaty długu celnego, koncesyjne, zapłaty wierzytelności handlowych z tytułu więcej niż jednej transakcji kupna – sprzedaży towarów lub usług.

3. Ze względu na charakter zobowiązania gwarancje mogą być warunkowe lub bezwarunkowe.


III. Prawne zabezpieczenie wierzytelności

Może stanowić:

 1. Ustanowienie hipoteki;
 2. Dokonanie w księdze wieczystej nieruchomości wpisu roszczenia Towarzystwa o ustanowienie hipoteki;
 3. Ustanowienie na rzecz Towarzystwa przewłaszczenia rzeczy ruchomych lub papierów wartościowych;
 4. Ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawu na zasadach ogólnych na rzeczach ruchomych lub prawach;
 5. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;
 6. Blokada środków pieniężnych na rachunkach bankowych (wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem);
 7. Kaucje (w postaci środków pieniężnych, bankowych papierów wartościowych, książeczek oszczędnościowych);
 8. Poręczenie według prawa cywilnego;
 9. Poręczenie według prawa wekslowego;
 10. Przystąpienie do długu osoby trzeciej;
 11. Przejęcie długu;
 12. Gwarancja uznanego przez Towarzystwo gwaranta;
 13. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie;
 14. Dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 kpc;
 15. Warunkowe przyrzeczenie przeniesienia własności;
 16. Przelew praw do odszkodowania z polis ubezpieczeniowych wnioskodawcy;
 17. Weksel własny in blanco.

Charakterystyka typowego zabezpieczenia jakim jest weksel in blanco
Wystawienie weksla in blanco polega na tym, że wystawca świadomie ogranicza się tylko do złożenia podpisu lub pomija niektóre niezbędne elementy weksla np. sumę zobowiązania, datę wystawienia. Wystawiając weksel in blanco wystawca godzi się na uzupełnienie danych przez osobę, której udziela się takiej gwarancji wekslowej.
Założenia sposobu wypełnienia weksla powinny znaleźć się w porozumieniu wekslowym, w którym wystawca wyraża zgodę na warunki, w jakich weksel może zostać wypełniony przez posiadacza.
Porozumienie takie może stanowić dowód w sporze z osobą otrzymującą gwarancję jeśli gwarant uznał, iż dokument został użyty lub wypełniony niezgodnie z porozumieniem. Jeżeli weksel in blanco zostanie wystawiony „na zlecenie” to argument porozumienia nie może zostać podniesiony przeciwko dalszym indosantom.
Klauzula „bez protestu” lub „bez kosztów” oznacza, że w razie odmowy zapłaty weksla zbędne jest urzędowe potwierdzenie tego faktu przez notariusza.