Krótki i ogólny opis niektórych produktów ubezpieczeniowych

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
standardowy zakres obejmuje takie zdarzenia losowe jak: ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego, grad, deszcz nawalny, huragan, lawina, obsuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Za szkody spowodowane przez:

 1. ogień – uważa się szkody powstałe w wyniku działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,
 2. uderzenie pioruna – uważa się bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczonym obiekcie pomimo należytych zabezpieczeń odgromowych,
 3. huragan – uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/s, którego działania wyrządzają masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu,
 4. powódź – uważa się szkody powstałe wskutek :
  • zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących oraz wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych,
  • spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
 5. wybuch – uważa się szkody powstałe w wyniku gwałtownej zmiany stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody spowodowaną wybuchem jest aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż w skutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za spowodowane wybuchem uważa się również szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.
 6. deszcz nawalny – uważa się szkody powstałe wskutek opadu deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w najbliższym sąsiedztwie miejsca szkody bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.
 7. grad – uważa się szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu.
 8. upadek pojazdu powietrznego – uważa się szkody powstałe wskutek katastrofy bądź przymusowego lądowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także spowodowane upadkiem ich części lub przewożonego ładunku.
 9. wydostanie się wody z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – uważa się szkody powstałe wskutek:
  • spowodowanego awarią wydostania się wody, pary, płynów lub innych substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych instalacji,
  • cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych,
  • umyślnego pozostawienia otwartych kranów w urządzeniach wodociągowo- kanalizacyjnych,
 10. lawinę – uważa się szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich,
 11. zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie,
 12. usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach, nie spowodowanych działalnością ludzką, mienie można ubezpieczyć od szkód spowodowanych pożarem, huraganem, powodzią, lawiną, gradem, uderzeniem pioruna, wybuchem, upadkiem pojazdu powietrznego, wydostaniem się płynów z urządzeń wodno – kanalizacyjnych, zapadaniem i usuwaniem się ziemi; W zależności od potrzeb można zawierać umowy w różnym zakresie, z ewentualnymi dodatkowymi klauzulami.
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
obejmuje ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku z różnorodnymi systemami odpowiedzialności oraz możliwością dodatkowego rozszerzenia o ryzyka dewastacji.
Ubezpieczenie wartości pieniężnych w kasie oraz w transporcie na terenie kraju
obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz podczas transportu gotówki i papierów wartościowych.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich
przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczającego w sytuacji, gdy będzie on zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez siebie lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie może obejmować odpowiedzialność deliktową i kontraktową.
Ubezpieczenie utraconego zysku na skutek zdarzeń losowych
obejmuje ryzyko utraty zysku jaki ubezpieczający osiągnąłby z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, gdyby nie zaistniały zdarzenia losowe takie jak: pożar, wybuch, uderzenie pioruna i upadek pojazdu powietrznego itd.
Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych
obejmuje ochroną maszyny elektryczne od szkód elektrycznych powstałych wskutek działania prądu elektrycznego o parametrach innych niż wymagane dla danego urządzenia, gwarantuje pokrycie wszelkich strat związanych z ich naprawą lub wymianą.
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
gwarantuje pokrycie strat powstałych wskutek: wad projektowych i konstrukcyjnych, błędów popełnionych przy montażu, błędów obsługi, wadliwego remontu, transportu wewnętrznego, krótkich spięć i innych przyczyn elektrycznych. Ubezpieczenie pokrywa nagłe i nieprzewidziane straty lub uszkodzenia maszyn, jeżeli wymagają one naprawy lub wymiany na skutek zdarzenia objętego tym ubezpieczeniem.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie może być zawierane w różnych zakresach, z możliwością dodatkowych rozszerzeń.
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i zagranicznym
obejmuje mienie przewożone we wszystkich fazach procesu przewozowego, zakres, w zależności od potrzeb, może obejmować ryzyka elementarne lub ryzyka dodatkowe.
Ubezpieczenie komunikacyjne
obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, auto – casco i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem pojazdów w kraju i za granicą.
Ubezpieczenie należności podatkowo-celnych
przedmiotem ubezpieczenia są należności celne i podatkowe od towarów sprowadzanych z zagranicy. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty należnych opłat celnych i podatkowych urzędom celnym, jeśli ubezpieczający nie wniósł ich w terminie z przyczyn przez niego nie zawinionych.
Ubezpieczenie niewypłacalności kontrahentów krajowych i zagranicznych
ubezpieczenie obejmuje ryzyko całkowitej lub częściowej utraty należności w przypadku niewypłacalności lub długotrwałej zwłoki spłaty należności kontrahenta krajowego lub zagranicznego.
Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych
jest to kompleksowe ubezpieczenie wszystkich ryzyk występujących na placu budowy w zakresie szkód materialnych i osobowych spowodowanych pracami budowlanymi i montażowymi. Ubezpieczenie obejmuje również okres prób technologicznych i gwarancyjnych oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z likwidacją szkód. Okres ubezpieczenia jest dopasowany do harmonogramu prac. Jako opcję dodatkową stosuje się najczęściej BI (ALOP) utracony przyszły zysk z inwestycji.
Ubezpieczenie produktu od szkód wyrządzonych osobom trzecim
przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z używaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu określonego w umowie.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządu przedsiębiorstwa i/lub Rady Nadzorczej i Prokurentów
obejmuje odpowiedzialność cywilną członków zarządu za szkody wynikające z błędnych decyzji przy zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników i spedytorów
obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźników i spedytorów z tytułu wykonywania przewozów własnymi lub podnajętymi środkami transportu w ruchu drogowym lub dokonywania usług spedycyjnych. Może dotyczyć transportów krajowych i międzynarodowych.
Ubezpieczenie leasingu
obejmuje ryzyko nieopłacenia w terminie rat czynszu leasingowego.
Ubezpieczenie kredytów hipotecznych
przedmiotem ubezpieczenia jest należna ubezpieczonemu kwota udzielonego kredytu wraz z odsetkami i opłatą należną za obsługę kredytu. W ramach umowy ubezpieczyciel odpowiada za nieopłaconą w terminie należność wynikającej z umowy kredytowej.
Ubezpieczenie pracowników i ich rodzin
może obejmować ubezpieczenie na życie w wielu różnorodnych wariantach, w formie zbiorowej lub indywidualnej. Opcjonalnie stosuje się ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym (III Filar systemu emerytalnego).