Ubezpieczenie BI (Business Interruption)

 

W związku z rozwojem rynku ubezpieczeniowego i wzrostem świadomości menedżerów dotyczącej występujących ryzyk, coraz bardziej popularne staje się ubezpieczenie utraty zysku. Jest to ubezpieczenie stosunkowo kosztowne, jednakże przy dogłębnej analizie najważniejszych zagrożeń dla zakładów jest ono wysoce opłacalne.

W nawiązaniu do powyższego przedstawiamy krótką charakterystykę tego produktu:

Ubezpieczenie BI (Business Interruption) jest ubezpieczeniem pośrednim, tzn. ubezpieczeniem następstwa zdarzenia losowego. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych umożliwia – w razie zaistnienia wypadku losowego – odtworzenie zniszczonych składników majątku. Ubezpieczenie BI ma na celu zapewnienie kompensacji strat finansowych związanych z przestojem działalności podmiotu spowodowanym zdarzeniem losowym.Ubezpieczenie utraty zysku zabezpiecza przed: utratą zysku, stratami powstałymi w wyniku ponoszenia kosztów stałych, stratami w wyniku wzrostu kosztów wytwarzania oraz stratami w wyniku poniesienia kosztów na kontynuowanie działalności.Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia BI stanowi standardowo:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • upadek statku powietrznego.

Istnieje możliwość rozszerzenia o:

 • huragan, deszcz nawalny,
 • powódź,
 • lawina, śnieg, grad,
 • trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi,
 • zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych,
 • dym,
 • uderzenie pojazdu,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • kradzież zapasów lub maszyn,
 • akty wandalizmu,
 • przerwy w dostawie energii lub gazu,
 • zakłócenia w dostawie ze strony kooperantów,
 • zakłócenia wynikające z awarii maszyn i urządzeń.

Typowe wyłączenia:

 • podstawowe dla ubezpieczenia mienia,
 • brak środków na odtworzenie strat w majątku trwałym i środkach obrotowych,
 • zakaz odbudowy nałożony przez uprawnione władze,
 • koszty grzywien i kar umownych za niewywiązanie się z kontraktu.

Ważne pojęcia:

Obrót – rozumiany jako przychód ze sprzedaży lub zakupu towarów lub usług. Na obrót przedsiębiorstwa składają się następujące czynniki:

 • koszty zmienne zależne od wielkości produkcji,
 • koszty stałe ponoszone niezależnie od poziomu produkcji,
 • koszty osobowe jako koszty stałe,
 • zysk netto.

Okres odszkodowawczy – rozpoczyna się w dniu powstania szkody i trwa tak długo, jak wpływa ujemnie na wysokość obrotu, nie dłużej jednak niż okres podany przez ubezpieczającego zazwyczaj w miesiącach. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zatem okres do momentu osiągnięcia wysokości obrotu, jaki byłby osiągnięty, gdyby zdarzenie losowe nie wystąpiło. Długość okresu odszkodowawczego zależy od:

 • rodzaju prowadzonej działalności,
 • dostępności materiałów zapasowych,
 • dostępności zastępczego miejsca działalności,
 • szacunkowego czasu pozyskania nowych klientów.

Suma ubezpieczenia – wiąże się z pojęciem dochodu brutto rozumianym jako część obrotu najbardziej narażona na ryzyko utraty w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego. Istnieją dwie podstawowe metody obliczania kwoty stanowiącej podstawę ubezpieczenia.
Pierwsza polega na określeniu składników, które uzależniają obrót narażony na szkodę.
Druga to zasada przeciwna, czyli określenie składników nie objętych zakresem pokrycia. W takim przypadku wszystkie pozostałe składniki objęte są ochroną ubezpieczeniową. Zasady dodatkowe:

 • ubezpieczenie do wartości odtworzeniowej majątku trwałego firmy;
 • udział własny liczony w dniach, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej. Najczęściej stosowany wynosi 6 – 28 dni roboczych;
 • odszkodowanie wypłacane jako suma utraconego zysku na skutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem, liczona w dniach (przestoju). Wypłata całości odszkodowania następuje po faktycznym odtworzeniu majątku.

Wniosek o ubezpieczenie BI jest skomplikowany i wymaga przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, należy odpowiednio wcześnie podjąć decyzje dotyczące ubezpieczenia.