Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek Kapitałowych D&O

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek Kapitałowych D&O pojawiło się po raz pierwszy na rynku ubezpieczeniowym w Stanach Zjednoczonych w okresie wielkiego załamania giełdowego w latach trzydziestych. W związku z transformacjami gospodarczymi w Polsce oraz wzrostem zainteresowania spółkami kapitałowymi jako formą prowadzenia działalności gospodarczej towarzystwa ubezpieczeniowe proponują różnorodne oferty ubezpieczenia tego ryzyka. Wzrost zainteresowania ubezpieczeniem D&O spowodowany jest również sukcesywnie wzrastającą liczbą roszczeń w tym zakresie. Najistotniejszą funkcją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych jest zwolnienie ubezpieczonego z ciężaru finansowego ponoszenia kosztów roszczeń odszkodowawczych skierowanych wobec niego przez spółkę bądź osoby trzecie. Obejmuje odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku roszczeń, z tytułu rzeczywistych lub domniemanych nieprawidłowych działań podczas i w związku z pełnionymi przez Ubezpieczonych obowiązkami członków władz. Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, cywilnym lub przepisach szczególnych określających odpowiedzialność członków zarządu, kierownictwa firmy lub przedsiębiorstwa. Możliwe są różnego rodzaju rozszerzenia zakresu podstawowego w zależności od poszczególnych towarzystw w tym m.in.:

  • o szkody wynikające lub mające za podstawę lub przynależne do rzeczywistych lub zamierzonych inwestycji prywatnych lub ofert publicznych w zakresie wszelkich obligacji, papierów wartościowych lub kapitału Spółki;
  • koszty obrony w sprawach karnych,
  • odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
  • okres „retroaktywny” tj. ubezpieczenie z datą wsteczną,

Wyłączenia stosowane w polskich warunkach ubezpieczenia D&O są zgodne z przyjmowanymi standardami umownymi w zakresie tego ubezpieczenia na całym świecie.